عناوین اخبار
تسلیت 1398/09/17 - 12:43:25
.
-

idSchooltitlebodyimagedatestatus
43تسلیتدرگذشت همشیره گرانقدر حاج آقا سارخانی موسس محترم مجتمع علوی رابه ایشان و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم .کارکنان وهمکاران و اولیای دبیرستان علویImages_News\637114058051493370.jpg1398/09/17 - 12:43:25