پیش ثبت نام مدارس علوی در تبریز در سال تحصیلی: 1399-1400
پیش ثبت نام در مدرسه


انتخاب پایه تحصیلی

مراحل پیش ثبت نام
1 - پر کردن دقیق فرم های : مشخصات ، پزشکی و ورزشی ، ارائه رضایت نامه ، مطالعه آئین نامه
2 - مراجعه به معاونت جهت دریافت و امضای فرمهای ثبت نام در زمان اعلام از طرف مدرسه
3 - مراجعه به مشاور
4 - مراجعه بخش ارزیابی
5 - مراجعه به مدیریت
6 - مراجعه به حسابداری
7 - بررسی تکمیل مدارک
8 - انتخاب کلاس ( بعد از طی مراحل و تائید نهایی توسط مدیر مدرسه، منتظر شروع انتخاب کلاس باشید )
9 - پایان
تذکر مهم: خواهشمند است در زمان وارد کردن اطلاعات، دقت کافی داشته باشید، بدیهی است عواقب ورود اشتباه اطلاعات بر عهده ثبت نام کننده می باشد.