ساخت تولید محتوا

ساخت تولید محتوا دبستان غیردولتی علوی یک

تولید محتوا

تولید محتوا دبستان غیردولتی علوی یک

آماده سازی تولید محتوا

آماده سازی تولید محتوا دبستان غیردولتی علوی یک


چالش کتابخوانی

چالش کتابخوانی دبستان غیردولتی علوی یک

آثار هنری دانش آموزان

آثار هنری دانش آموزان دبستان غیردولتی علوی یک

آثار هنری دانش آموزان

آثار هنری دانش آموزان دبستان غیردولتی علوی یک


هنرکلاس اول الف

هنرکلاس اول الف دبستان غیردولتی علوی یک

دانشمندان و هنرمندان کوچک

دانشمندان و هنرمندان کوچک دبستان غیردولتی علوی یک

قصه شب

قصه های شب دبستان غیردولتی علوی یک


برنامه های شاد علوی

برنامه های شاد علوی دبستان غیردولتی علوی یک

برنامه های شاد علوی

برنامه های شاد علوی دبستان غیردولتی علوی یک

پویش من و کتابخانه ام

پویش من و کتابخانه ام دبستان غیردولتی علوی یک


محفاظت از ویروس

محافظت از ویروس دبستان غیردولتی علوی یک

دانش آموزان فعال علوی

دانش آموزان فعال علوی دبستان غیردولتی علوی یک

ساخت عروسک و نمایش کوتاه

ساخت عروسک و نمایش کوتاه دبستان غیردولتی علوی یک


هرهفته چالش جدید

هر هفته چالش جدید دبستان غیردولتی علوی یک

چالش و مسابقه

چالش و مسابقه دبستان غیردولتی علوی یک

خوش آمدگویی کانال مدرسه

خوش آمدگویی کانال مدرسه دبستان غیردولتی علوی یک


جمله انگیزشی و اخلاقی

جمله انگیزشی و اخلاقی مدرسه غیردولتی علوی یک

رعایت پروتکل بهداشتی

رعایت پروتکل های بهداشتی دبستان غیردولتی علوی یک

رعایت پروتکل بهداشتی

رعایت پروتکل بهداشتی مدرسه دبستان غیردولتی علوی یک


رعایت پروتکل های بهداشتی

رعایت پروتکل بهداشتی دانش آموزان دبستان غیردولتی علوی یک

رعایت پروتکل های بهداشتی

رعایت پروتکل بهداشتی اولیا دبستان غیردولتی علوی یک

رعایت پروتکل های بهداشتی

رعایت بهداشت درمدرسه دبستان غیردولتی علوی یک


دوره های آموزشی

دوره های آموزشی دبستان غیردولتی علوی یک

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی معلمان

جلسه شورای مدرسه

جلسه شورای مدرسه دبستان غیردولتی علوی یک


کلاس آنلاین

کلاس آنلاین درس قرآن دبستان غیردولتی علوی یک

کلاس آنلاین

کلاس آنلاین پیش دبستانی 2 دبستان غیردولتی علوی یک

کلاس آنلاین

کلاس آنلاین پیش دبستانی 1 دبستان غیردولتی علوی یک


کلاس آنلاین

کلاس آنلاین ششم ب دبستان غیردولتی علوی یک

کلاس آنلاین

کلاس آنلاین ششم الف دبستان غیردولتی علوی یک

کلاس آنلاین

کلاس آنلاین پنجم ج دبستان غیردولتی علوی یک


کلاس آنلاین

کلاس آنلاین دوم ب

جلسه دیدار اولیا

جلسه دیدار اولیا دبستان غیردولتی علوی یک

جلسه جوار

جلسه جوار مدیران دبستان غیردولتی علوی یک


جلسه جوار

جلسه جوار مدیران دبستان غیردولتی علوی یک

روز بازگشایی مدارس

روز بازگشایی مدارس دبستان غیردولتی علوی یک

کلاس آنلاین

کلاس آنلاین اول الف دبستان غیردولتی علوی یک


کلاس آنلاین

کلاس آنلاین اول ب دبستان غیردولتی علوی یک

کلاس آنلاین

کلاس آنلاین اول ج دبستان غیردولتی علوی یک

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین دوم الف دبستان غیردولتی علوی یک


آموزش آنلاین

آموزش آنلاین دوم ج دبستان غیردولتی علوی یک

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین سوم ب دبستان غیردولتی علوی یک

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین چهارم الف دبستان غیردولتی علوی یک


آموزش آنلاین

آموزش آنلاین درس قرآن دبستان غیردولتی علوی یک

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین پنجم ب دبستان غیردولتی علوی یک

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین چهارم ب دبستان غیردولتی علوی یک


آموزش آنلاین

آموزش آنلاین سوم ج دبستان غیردولتی علوی یک

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین چهارم ج دبستان غیردولتی علوی یک

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین کلاس دبستان غیردولتی علوی یک


آموزش آنلاین

آموزش آنلاین کلاسها دبستان غیردولتی علوی یک

دبستان غیردولتی علوی یک

فعالیت های دبستان علوی بعد از بازگشایی در یک نگاه

دبستان غیردولتی علوی یک

حضور معلمان و دانش آموزان در مدرسه با رعایت تمامی پروتکل بهداشتی. دبستان غیردولتی علوی یک


رفع اشکال دانش آموزان

رفع اشکال دانش آموزان بعد از بازگشایی. دبستان غیردولتی علوی یک

بازگشایی مدارس بعد از کرونا

رفع اشکال دانش آموزان دبستان غیردولتی علوی یک.

بازگشایی مدارس بعد از کرونا

رفع اشکال دانش آموزان در مدرسه با رعایت پروتکل بهداشتی


مدارس بعد از بازگشایی

دبستان غیردولتی علوی یک بعد از بازگشایی کرونا با رعایت تمام پروتکل بهداشتی

بازدید معاونت اداره کل

بازدید معاونت اداره کل از مدرسه و روند چگونگی اجرای مسابقه در بهمن ماه

بازگشایی مدارس

بازگشایی مدارس بعد از تعطیلی کرونا و ضدعفونی کردن مدرسه


منتخبین مسابقات

منتخبین مسابقات ورزشی، قران و عترت

جلسه آنلاین

جلسه آنلاین دبستان غیردولتی

جلسه آنلاین

جلسه آنلاین روز معلم 99/2/12 ساعت 12:30


جلسه آنلاین

جلسه آنلاین دبستان غیردولتی علوی یک به مناسبت گرامیداشت روز معلم

کلاس مجازی

کلاس های مجازی دبستان غیردولتی علوی یک

تدریس آنلاین

تدریس آنلاین همکاران. دبستان غیردولتی علوی 1


آموزش آنلاین

آموزش آنلاین دبستان غیردولتی علوی یک

کلاس مجازی

کلاس های مجازی دبستان غیردولتی علوی 1

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین


آموزش آنلاین

آموزش آنلاین دبستان غیردولتی علوی یک

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین معلمان دبستان غیردولتی علوی یک

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین. دبستان غیردولتی علوی 1


آموزش آنلاین

آموزش آنلاین. دبستان غیردولتی علوی 1

نوگلان پیش دبستانی

آموزش آنلاین نوگلان پیش دبستانی

آموزش آنلاین پیش دبستانی

آموزش آنلاین نوگلان پیش دبستانی


آموزش تعطیل نیست

آموزش تعطیل نیست. آموزش همکاران پرتلاش دبستان غیردولتی علوی یک

کلاس های مجازی

کلاس های مجازی و تلاش دانش آموزان علوی در خانه

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین، دبستان غیردولتی علوی 1


آموزش آنلاین

دبستان عیردولتی علوی1

آموزش تعطیل نیست

آموزش آنلاین معلمان در روزهای قرنطینه

آموزش آنلاین

مدرسه تعطیل است، آموزش تعطیل نیست


آموزش آنلاین

دبستان غیردولتی علوی یک

آموزش تعطیل نیست

آموزش آنلاین. دانش آموزان دبستان غیردولتی علوی یک

آموزش تعطیل نیست

آموزش آنلاین کلاس دوم ج. دبستان غیردولتی علوی 1


آموزش تعطیل نیست

آموزش آنلاین کلاس چهارم ج

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین کلاس پنجم الف. دبستان غیردولتی علوی 1

آموزش تعطیل نیست

مدرسه تعطیل است، آموزش تعطیل نیست. دبستان غیردولتی علوی 1


برگزیدگان مسابقات ورزشی

منتخبین مسابقات ورزشی. دبستان غیردولتی علوی یک

برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت

منتخبین مسابقات قرآن و عترت

برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت

برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت


برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت

منتخبین مسابقات قرآن و عترت

برگزیدگان مسابقات قرآن وعترت

منتخبین مسابقات قرآن و عترت. دبستان غیردولتی علوی یک

برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت

برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت. دبستان غیردولتی علوی یک


جشن خودکار

جشن خودکار با حضور گروه هنری. دبستان غیردولتی علوی یک.

عکس کلاسی

عکس دسته جمعی کلاس سوم 3

عکس کلاسی

عکس دسته جمعی کلاس سوم ب


عکس دسته جمعی کلاس سوم 1

عکس دسته جمعی کلاس سوم 1 در جشن خودکار

اجرای سرود دسته جمعی

اجرای سرود دسته جمعی کلاس سوم 3

اجرای دسته جمعی سرود کلاس سوم

اجرای دسته جمعی سرود کلاس سوم در جشن خودکار


اجرای سرود دسته جمعی

اجرای سرود دسته جمعی کلاس سومی ها

جشن خودکار

مراسم جشن خودکار برای دانش آموزان عزیزی که نوشتن با خودکار را آغاز کردند. موفق باشید پسرای گلم

جشن خودکار

جشن خودکار. دبستان غیردولتی علوی یک 27 بهمن 98


جشن کتاب

جشن کتاب برای دانش آموزان کلاس دوم با حضور گروه هنری

اجرای سرود دسته جمعی

اجرای سرود دسته جمعی دانش آموزان کلاس دوم

سرود دسته جمعی

اجرای سرود دسته جمعی دانش آموزان کلاس دوم


اجرای موسیقی

اجرای موسیقی دسته جمعی توسط دانش آموزان کلاس دومی ها

جشن کتاب

جشن کتاب کلاس دوم ب

جشن کتاب

مراسم جشن کتاب کلاس دوم ج


جشن کتاب

مراسم جشن کتاب و عکس دسته جمعی دانش آموزان

مراسم جشن کتاب

برگزاری جشن کتاب برای دانش آموزان پایه دوم با حضور گروه هنری

مسابقه قلک کتاب

اجرای مسابقه قلک کتاب


جشنواره آدم برفی

برگزاری منتخبین جشنواره آدم برفی

خواندن شعر آذری

خواندن شعر آذری حیدربابا توسط دانش آموز علی آسوده خیال

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی موسسان و مدیران شمالغرب کشور


بازدید از طبقه ها

بازدید موسسان و مدیران از طبقات

بازدید از طبقه ها

بازدید موسسان و مدیران از طبقه ها

بازدید از طبقه ها

بازدید موسسان و مدیران از طبقه ها


بازدید از کارگاه علوم

بازدید موسسان و مدیران شمالغرب کشور از کارگاه علوم

سخنرانی استاد نقی زاده

سخنرانی استاد نقی زاده در مورد آموزش و یادگیری

حضور استاد نقی زاده

حضور استاد نقی زاده در جمع مدیران و موسسان شمالغرب کشور و سخنرانی ایشان در ارتباط با آموزش و یادگیری


سخنرانی موسس محترم مدرسه

سخنرانی موسس محترم مدسه، جناب حاج آقا ساریخانی

حضور موسسان و مدیران

حضور موسسان و مدیران شمالغرب کشور در دبستان غیردولتی علوی یک

اجرای برنامه گروهی

اجرای برنامه گروهی دانش آموزان


صبحانه کاری

صبحانه کاری موسسان و مدیران

صبحانه کاری مدرسه

صبحانه کاری مدرسه بین موسسان و مدیران شمالغرب کشور

سالن اجتماعات کشور

آماده سازی سالن برای بازدید موسسان و مدیران


موشک های کاعذی

مسابقه پرتاپ موشک های کاغذی

مسابقه موشک های کاغذی

مسابقه پرتاپ موشک های کاغذی

مسابقه پرتاپ موشک های کاعذی

اجرای مسابقه پرتاپ موشک های کاغذی. دبستان غیردولتی علوی یک. 98/11/15


مسابقه موشک های کاغذی

اجرای مسابقه پرتاپ موشک های کاغذی

مسابقه موشک های کاغذی

مسابقه پرتاپ موشک های کاغذی

یک روز برفی

اهدای جایزه به برگزیدگان مسابقه یک روز برفی


یک روز برفی

اهدای جایزه به برگزیدگان مسابقه یک روز برفی

سوگواری حضرت فاطمه زهرا

سوگواری برای حضرت فاطمه زهراعلیهما السلام

جلسه مشاوره مربیان پیش دبستانی

جلسه مشاوره مربیان پیش دبستانی و اولیاء


موزه شهرداری تبریز

بازدید موزه شهرداری

موزه شهرداری

بازدید از موزه شهرداری

کلاس پیش دبستانی

کلاس پیش دبستانی علوی یک


موزه شهرداری

بازدید از موزه شهرداری تبریز

بازدید از موزه شهرداری

بازدید دانش آموزان از موزه شهرداری

همخوانی سرود

همخوانی گروهی دانش آموزان دبستان غیردولتی علوی یک


سوگواری برای حضرت فاطمه زهرا

سوگواری برای حضرت فاطمه زهرا علیهما السلام

مراسم سوگواری

مراسم عزاداری برای حضرت فاطمه زهرا

همایش ریاضی

همایش ریاضی با حضور دکتر صفایی


همایش ریاضی

همایش ریاضی با حضور دکتر صفایی

جلسه مشاوره خانواده

جلسه مشاوره خانواده با حضور دکتر کریم زاده

مراسم جشن یلدا

مراسم جشن یلدای دبستان غیردولتی علوی یک


مراسم جشن یلدا

مراسم جشن یلدا با حضور گروه هنری

مسابقه شطرنج

مسابقات شطرنج دانش آموزی

المپیاد درون مدرسه ایی

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ایی


المپیاد ورزشی

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ایی

افتتاحیه المپیاد ورزشی

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ایی. دبستان غیردولتی علوی 1

بهداشت یاران علوی 1

بهداشت یاران دبستان غیردولتی علوی ی1


معاینات مربی بهداشت

معاینات مربی بهداشت

ضدعفونی کردن دست ها

ضدعفونی کردن دست ها قبل از تغذیه

پیشگیری از آنفلونزا

آموزش های مربی بهداشت به دانش آموزان برای پیشگیری از ابتلاء به آنفلونزا


آماده کردن تغذیه

آماده کردن تغذیه دانش آموزان. دبستان غیردولتی علوی یک

آماده کردن تغذیه دانش آموزان

آماده کردن تغذیه دانش آموزان. دبستان غیردولتی علوی 1

بازدید از صدا وسیما

حضور دانش آموزان در صدا و سیمای تبریز در برنامه نازبالالار


بازدید از صدا و سیما

بازدید دانش آموزان از صدا وسیما

بازدید از صدا و سیما

بازدید دانش آموزان پایه اول و نوگلان پیش دبستانی از صدا و سیما با حضور گروه نازبالالار

دریافت کاپ

دریافت کاپ توسط کلاس ششم 1


دریافت کاپ

دریافت کاپ توسط کلاس سوم 2

دریافت کاپ

دریافت کاپ توسط کلاس اول الف

دریافت کاپ

دریافت کاپ توسط کلاس چهارم 1


دریافت کاپ

دریافت کاپ توسط کلاس چهارم 3

دریافت کاپ

دریافت کاپ توسط کلاس چهارم 2

حیاط پویا

بازی دانش آموزان در حیاط پویا


تمرین ورزشی کلاس پیش دبستانی

ورزش ژیمناستیک برای نوگلان پیش دبستانی

حیاط پویا

حیاط پویا. دیستان غیردولتی علوی 1

نمایش گروهی دانش آموزان

کلاس چهارم 3


نمایش گروهی

نمایش گروهی کلاس چهارم 3

اقامه نماز

اقامه نماز جماعت

سفیرسلامت

توضیحات سفیران سلامت


سفیران سلامت

سفیران سلامت مجتمع علوی

زلزله

نقاشی دانش آموزان از زلزله

جشن یلدا

مراسم جشن یلدای دبستان غیردولتی علوی 1


مراسم جشن یلدا

مراسم جشن یلدای دیستان غیردولتی علوی 1

مراسم جشن یلدا

مراسم جشن یلدای دبستان غیردولتی علوی 1

ادوی لاله پارک

اردوی لاله پارک برای دانش آموزان پایه پنجم 3


روز دانش آموز

13 آبان روز دانش آموز مبارک

جشن میلاد پیامبر

جشن میلاد پیامبر

روز جهانی کودک

روز جهانی کودک گرامی باد


روز جهانی کودک

روز جهانی کودک گرامی باد

روز جهانی کودک

روز جهانی کودک گرامی باد

روز جهانی پست

گرامیداشت روز جهانی پست


جشن قرآن

جشن قرآن کلاس اول ب

جشن قرآن

جشن قرآن کلاس اولی

جشن عاطفه ها

جشن عاطفه ها


جشن میلاد پیامبر

جشن میلاد پیامبر مبارک باد

بازدید از شهر ترافیک

بازدید دانش آموزان از شهر ترافیک

شهر ترافیک

بازدید از شهر ترافیک


شهر ترافیک

بازدید از شهر ترافیک

بهداشت یار

بهداشت یاران دبستان غیردولتی علوی 1

بازدید از موزه

بازدید از موزه آذربایجان


جلسه آموزش خانواده

جلسه آموزش خانواده دبستان غیردولتی علوی 1

آشنایی با آتش نشانی

آشنایی با شغل آتش نشانی

انتخابات انجمن دانش آموزی

انتخابات انجمن دانش آموزی دبستان غیردولتی علوی 1


اهدای کاپ آموزشی

اهدای کاپ آموزشی به کلاس پنجم 3

انجمن اولیا و مربیان

جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان غیردولتی علوی یک

انجمن اولیا و مربیان

جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان غیردولتی علوی 1


مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی

مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی دبستان غیردولتی علوی 1

مراسم اربعین حسینی

مراسم اربعین حسینی 98

روز جهانی کودک مبارک

روز جهانی کودک


المپیاد ورزشی درون مدرسه ایی

المپیاد ورزشی درون مدرسه ایی دبستان غیردولتی علوی 1

فستیوال تابستانی

فستیوال تابستانی دبستان غیردولتی علوی 1

روز جهانی کودک

16 مهر روز جهانی کودک مبار باد


بازدید

بازدید از دانشکده